Behandelingen

Werkwijze

Aan de hand van de telefonische kennismaking zal ik een aantal vragen stellen over uw hulpvraag, de aard van uw klachten en wordt gekeken of een behandeling binnen de Basis GGZ is geïndiceerd. Vervolgens kan er een intakegesprek worden gepland, waarbij vanaf 2022 ook een vragenlijst (Honos+) afgenomen dient te worden om een zorgvraagtypering vast te kunnen leggen. Deze is bedoeld om uw zorgbehoefte transparant te maken en geeft een beeld van de zorgzwaarte en inzet van de zorg. Na het intakegesprek maken we verdere afspraken over de inhoud en de vorm van de behandeling (het behandelplan) en kan de behandeling van start gaan.

Zowel bij aanvang als bij afsluiting van de behandeling zal u gevraagd worden om online een aantal vragenlijsten in te vullen. Het doel van deze manier van evalueren is om na te gaan of de behandeling effectief is geweest. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zogenaamde ROM-portal (Routine Outcome Measurement). Voor meer informatie kunt u de website van de LVVP raadplegen (www.lvvp.info).

Binnen de praktijk wordt met diverse behandelmethoden gewerkt, waaronder:

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling voor uiteenlopende klachten. De behandeling is er op gericht om te onderzoeken hoe onze gedachten, gedragingen en gevoelens elkaar beïnvloeden.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die tot negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon leiden, maar de wijze waarop iemand de gebeurtenis interpreteert. Wie leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen waardoor het gedrag kan veranderen en de klachten kunnen verminderen.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op: www.VGCt.nl

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende traumatische ervaring, zoals een ongeval, plotseling verlies, of een (seksueel) geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen en verslavingen. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Meer informatie over EMDR is te vinden op: www.emdr.nl

ACT is gericht op de aanvaarding van dat wat er innerlijk is, dus ook (en juist) de aanvaarding van ‘ongewenste’ gevoelens en gedachten. Cliënten leren hierom om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het doorgronden en veranderen van steeds terugkerende gedragspatronen die problemen geven in het dagelijks leven. Hierbij is er ook aandacht voor de invloed van (traumatische) ervaringen uit de jeugd op deze patronen en is de behandeling gericht op de ontwikkeling van adequate manieren van omgaan met gedachten, gevoelens en gedragingen die zich aandienen.

Meer informatie over schematherapie is te vinden op: www.schematherapie.nl

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een behandelmethode die speciaal ontwikkeld is voor persisterende depressieve klachten. Door middel van interpersoonlijke technieken wordt de therapeutische relatie op scherp gezet en leert de cliënt de consequenties van zijn/haar gedrag. Door middel van experiëntiële technieken gaat de cliënt echt ervaren dat het anders kan en worden hardnekkige (vaak vermijdende) interactiepatronen doorbroken.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende en steunende gesprekstherapie die specifiek ontworpen is voor de behandeling van depressieve cliënten. Naast depressie wordt IPT inmiddels ook toegepast bij verschillende andere psychische klachten. In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen. 

Kosten

De behandelingen binnen de Basis GGZ worden grotendeels dan wel volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat het afhankelijk is van uw zorgpolis hoeveel er van de behandeling vergoed wordt.

Bij een naturapolis wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar tussen de 55% en 80% van het maximale tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoed. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90% tot 100%.

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidzorg: het zorgprestatiemodel. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In de Basis GGZ betreft dit met name sessies in de vorm van diagnostiek (hieronder vallen het eerste intakegesprek, de vervolg-intake/BP-bespreking en diagnostisch onderzoek) of behandeling. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties.

De duur van een consult bepaalt het tarief. De praktijk hanteert de tarieven voor gezondheidszorgpsychologen in een ambulante setting met kwaliteitsstatuut sectie II, zoals die zijn opgesteld door de NZa. De meest voorkomende prestaties met bijbehorende tarieven voor 2022 zijn:

  • Diagnostiekconsult  60 min. (CO0562): €163,37
  • Diagnostiekconsult 90 min. (CO0822): €244,07
  • Behandelconsult 60 min. (CO0627): €143,71
  • Behandelconsult 90 min. (CO0887): €216,11
  • Telefonisch/e-mail consult 15 min. (CO0237): €49,89
  • Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming client) aan derden (OV0018): €91,78

Aan het eind van elke maand krijgt u een eindfactuur die u aan de praktijk dient te voldoen. Deze factuur mag u zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Mocht het een probleem zijn om de factuur in één keer te voldoen, dan is in overleg betaling in termijnen gedurende de behandeling ook een mogelijkheid.

De kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering. Voor 2022 bedraagt dit €385 per jaar, tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger tarief bent overeengekomen.

Als er geen sprake is van een DSM5-diagnose of als deze valt binnen de onverzekerde zorg in Nederland, dan noemen we dit een Niet-basispakketzorg consult. In dit geval wordt er, zoals vastgesteld door de NZa, een uurtarief van €117,33 gerekend.

Indien u een afspraak wilt annuleren of verhinderd bent, dan kunt u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (telefonisch of per e-mail). Indien er niet op tijd wordt afgezegd zal de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor zijn €50,00 per afspraak. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vragen?

Heeft u een vraag over een behandeling? Neem gerust contact op.

Scroll naar top